VI BIDRAGER TIL AT SKABE KØNSMÆSSIG DIVERSITET PÅ JERES ARBEJDSPLADS FOR AT STYRKE ARBEJDSMILJØET, INNOVATIONSKRAFTEN OG BUNDLINJEN

Det har længe været kendt, at der er en positiv sammenhæng mellem et godt arbejdsmiljø, produktivitet og bundlinje. En undersøgelse dokumenterer samtidig, at det skaber større arbejdsglæde og tryghed på jobbet, når der er nogenlunde lige mange kvinder og mænd

Det er ingen hemmelighed, at mange ledere ser en fordel i at skabe et sundt arbejdsmiljø. Når medarbejderne trives, stiger produktiviteten, og sygefraværet falder. Hvad mange ikke ved, er, at en ligelig fordeling af kvinder og mænd på jobbet giver gladere og mere tilfredse medarbejdere. Det viser en undersøgelse af arbejdspladser i 35 europæiske lande.


Florence Villeseche, som forsker i mangfoldighed og køn på Copenhagen Business School, vurderer ifølge dr.dk, at det blandt andet skaber dynamik og kreativitet på en arbejdsplads, at både mænd og kvinder kan byde ind.


"Hvis alle på en arbejdsplads minder for meget om hinanden, går en helt masse nuancer og perspektiver tabt. Vi har allesammen godt af at blive udfordret lidt af folk, som tænker anderledes end os selv. Her giver en lige kønsfordeling en stor fordel,” siger hun.


LIGEVÆRD SKABER TRYGHED

Samlet set er kønsdiversitet på arbejdspladsen forbundet med højere trivsel hos arbejdstagerne, og en lige kønsfordeling bidrager ifølge Florence Villeseche også til større tryghed på arbejdspladsen:


”Når kønsfordelingen er lige, er der ikke en gruppe, som er i undertal. Det giver en mere ligeværdig arbejdsplads, hvor man nemmere føler sig som en del af fællesskabet. Ikke som en outsider, der forsøger at passe ind. Det giver mere overskud og ro i maven.”


Specielt mænd har det ifølge den europæiske undersøgelse svært med, hvis kønsfordelingen er skæv – uanset om der er en overvægt at kvinder eller en overvægt at mænd.


arbejdspladser, der er domineret af mænd, bliver stemningen ifølge Villeseche oftere præget af stor konkurrence og en hård tone:


”Det er langt fra alle mænd, som trives i det. Når dine kolleger hele tiden føles som konkurrenter, er du mindre tilbøjelig til at spørge dem om hjælp eller fortælle, hvordan du har det,” siger hun.


Problemet er ifølge forskeren ikke det samme for de mænd, som har job på en arbejdsplads, hvor de kvindelige kolleger er i overtal. Mandlige sygeplejersker eller pædagoger kan ifølge forskeren ofte føle, at der bliver set ned på dem ude i sam-fundet. Det kommer tit til at handle om deres køn i stedet for at handle om, hvordan de egentlig udfører deres job. Det er selvfølgelig skidt for arbejdsglæden.

Kvinderne i undersøgelsen blev ikke i samme grad påvirket negativt, når deres arbejdsplads havde en skæv kønsfordeling, som mændene gjorde. De var dog en anelse mindre glade for deres job, hvis de primært arbejdede sammen med andre kvinder.


STYRKET KONKURRENCEEVNE

Det er en grundlæggende præmis i arbejdsmiljøloven og i den kollektive arbejdsmiljøindsats, at virksomhederne ikke kun skal skabe et godt arbejdsmiljø, fordi det kan betale sig. Et godt arbejdsmiljø handler også om, at virksomhederne udviser den nødvendige sociale ansvarlighed. Alligevel er der bred enighed blandt arbejdsmarkedets parter om, at en tydeliggørelse af positive sammenhænge mellem arbejdsmiljø og produktivitet kan bidrage til at anspore danske virksomheder til at gennemføre en mere vidtgående arbejdsmiljøindsats, og at dette kan bidrage til at forbedre virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne.


To tredjedele af de innovative virksomheder baserer sig på andet end forskning og udvikling. Størstedelen af disse virksomheder peger på kilder internt i virksomheden, typisk medarbejderne, som den største kilde til idéudvikling og innovations-aktiviteter. Det skriver Uddannelses- og forskningsministeriet i forbindelse med et forslag til forskning i sammenhængen mellem medarbejderdreven innovation, arbejdsmiljø og produktivitet. Et øget vidensniveau om denne sammenhæng kan ifølge ministeriet understøtte udbredelse og opprioritering af arbejdspladsbaseret og medarbejderdreven innovation i såvel virksomheder som på offentlige arbejdspladser.


Læs mere om diversitet i forskningsverdenen.


En undersøgelse gennemført af Industriens Brancheråd i 2012 viser, at toplederne i danske virksomheder tillægger et godt arbejdsmiljø en vigtig rolle i forhold til udviklingen af virksom-hedens forretningsstrategi og økonomi. Det understøttes af nylige udenlandske undersøgelser, der påpeger, at en krone investeret i godt arbejdsmiljø kommer 2,2 gange tilbage.


Kontakt Genderwise for inspiration til at styrke arbejdsmiljøet, innovationsevnen og bundlinjen via rebranding af arbejdspladsen.

Manglen på ligestilling er et stort økonomisk problem, og det har nogle mekanismer i sig, som vi bliver nødt til at få gjort noget ved.

Lars Rohde, fhv. direktør for Danmarks Nationalbank