I Danmark har vi et af verdens mest kønsopdelte arbejdsmarkeder. En vigtig årsag til dette fænomen er, at pigers og drenges, kvinders og mænds potentiale er begrænset af kønsstereotyper. Det er en dårlig forretning for os alle, da det begrænser talentmassens frie bevægelighed på tværs af uddannelsessektorer og arbejdspladser. Vi vil gøre op med kønsstereotyperne via PR, kommunikation og branding. Vil du være med?

I Danmark har vi baseret vores samfund på et princip om, at alle mennesker uanset køn, herkomst, religion, seksuel orientering osv. har lige muligheder for at uddanne sig og gøre karriere. I praksis er det bare ikke tilfældet. Strukturer både på og udenfor arbejdsmarkedet gør, at piger, drenge, kvinder og mænd ofte vælger uddannelse og karriere med udgangspunkt i deres køn
– i stedet for på baggrund af deres talent og interesser.


Den ulige fordeling af mænd og kvinder på arbejdspladserne er skidt for vores land og erhvervslivets konkurrence- og innovationskraft. Samfundsøkonomisk betyder det fx, at brancher, der er dominerede af mænd, i princippet kun har adgang til halvdelen af den talentmasse, der kunne tilføje branchen værdi.


På samme vis har branchens uddannelsesinstitutioner kun et halvt så stort et rekrutteringsgrundlag, når de skal hverve nye talenter til uddannelserne, som de ville have, hvis uddannelserne i højere grad tiltrak begge køn. Der er med andre ord et stort uudnyttet potentiale, som brancher og organisationer går glip af.


Genderwise arbejder for at indfri det potentiale.

Som i alle relationer og dialoger kan vi som mennesker kun nå hinanden med ligeværd, respekt og empati. Når vi sammen skal bryde de stereotype opfattelser af køn, får vi brug for at se hinanden med nye øjne: En kvinde kan godt være maskinmester og topchef, og en mand kan godt være sygeplejerske og hovedansvarlig for barslen. Kvinder kan godt have toplederambitioner, og mænd kan godt være omsorgsfulde og vice versa. Vi er ikke født til at være på en bestemt måde alene på grund af vores køn.


Alligevel lærer vi, fra vi ligger i vuggen, at piger og drenge, kvinder og mænd, er forskellige personligheder alene på grund af deres køn. Det er ubevidste kønsstereotyper, der sætter ind allerede fra fødslen og hele vejen igennem livet.


Genderwise arbejder for at nedbryde disse kønsstereotyper både hos kvinder og mænd – ud fra den klare overbevisning, at ligestilling er i alle menneskers interesse og vil gavne alle – både kvinder og mænd, piger og drenge, LGBT+-personer, uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet og samfundet som helhed.

Vi har brug for begge køn, og vi har brug for forskellige indgangsvinkler, og derfor tilstræber vi kønsmæssig diversitet i vores ledelse. Vi har alle forskellige egenskaber, og hvis vi kun havde én bestemt type i vores bestyrelse, så ville vi ikke kunne drage nytte af mangfoldigheden.

Jørgen Lang, direktør, Aarhus Universitets Forskningsfond

VORES TILGANG HVILER PÅ FAKTA, VIDEN OG ERFARING

Vi er alle verdensborgere, og vi bærer alle – hver især – et ansvar for verdens fremtid. Derfor skal vi være vise i den måde, vi behandler vores omverden og vores medmennesker på. Vi har alle et ansvar for at understøtte en udvikling, hvor alle mennesker uanset kønsorintering kan følge den karrierevej, de ønsker sig, og udfolde deres talenter.

De gamle grækere anerkendte fire dyder: Visdom, retfærdighed, mod og selvbeherskelse, og med kristendommen kom tre til: Tro, håb og kærlighed. At være vis vil sige, at vi formår at rumme dyderne.


Derfor er det at være vis ikke det samme som at være intelligent, klog eller vidende. Visdom er noget, vi som mennesker tillægger os, og som former hele vores personlighed og måde at være i verden på.


I 2015 vedtog FN 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Det er mål for, hvordan vi skal agere med visdom i verden. Det femte mål er ligestilling mellem kønnene, for når piger og kvinder kan uddanne sig, selv bestemme over deres krop og arbejdsliv og deltage i politik på lige fod med mænd, fremskynder det bæredygtig udvikling.


Derfor er ligestilling mellem kønnene ikke kun en grundlæggende menneskeret – det forstærker og accelererer også alle andre udviklingsområder. 


Vi kan ikke alle blive vise verdensborgere over en nat. Visdom tager tid. For at opnå visdom må vi først se på vores inderste væsen, vores livserfaring og værdier, og dernæst vende os mod verden i kommunikation. Når vi kommer i stadig dybere kontakt med os selv, vores essens og væsenskerne, bliver vi mere og mere klare i vores handlinger.I believe in equality for all - except perhaps reporters and photographers

Gandhi

Intelligens og visdom er ikke det samme, for intelligens er til dels genetisk båret og handler fx om vores evne til at løse problemer og klare udfordringer. Viden er heller ikke visdom, for det er tillært.


Visdom er en måde at bruge vores viden på, så vi agerer i forhold til det medansvar, vi hver især har for helheden.

Det modsatte af visdom er fordomsfuldhed og lukkethed overfor nye spørgsmål og svar.


Nogle mennesker bliver ikke særlig meget visere med tiden, fordi de ikke gør noget aktivt ved deres erfaring. Bæredygtighed og visdom hænger sammen, for man må være vis og bruge både sin erfaring, sin viden og sin intelligens for at finde ud af, om noget er bæredygtigt eller ej.


Visdommen peger mod bæredygtighed og omsorg. Det gælder også vores forhold til andre mennesker og generationerne imellem. Og det gælder mellem kønnene, for vi har brug for visdom, når vi skal gøre plads til verdensborgere, som kan udfolde deres talenter uanset kønsorientering.


Vi skal være kloge på køn også i forretningsøjemed. For den virksomhed, der agerer med visdom og mod for at dreje sig i en ny og mere bæredygtig retning, er et sted, mange gerne vil arbejde, og en aktør, mange gerne vil handle med.

Vi skal alle agere med visdom i verden.

Derfor kalder vi os Genderwise.