SAMMEN MED DIN ORGANISATION SÆTTER VI MÅL FOR, HVORDAN I KAN STYRKE REKRUTTERINGEN OG UDVIDE KUNDEPOTENTIALET VED AT INDTÆNKE KØN I KOMMUNIKATIONS- OG BRANDINGINDSATSEN

I 2015 vedtog FN 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som alle 193 medlemslande har forpligtet sig til at stræbe efter. De 17 verdensmål adresserer en række kritiske udviklingspunkter inden for samfundsliv, økonomi og klima. Målene hænger indbyrdes sammen, sådan at udvikling inden for ét af dem ofte vil smitte af på udvikling på andre områder. I Genderwise bruger vi verdensmålene som drivkraft og inspirationskilde til vores arbejde.

Her er de verdensmål, vi er særligt optaget af:

Genderwise arbejder for, at alle uanset kønsorientering kan skabe sig den karriere, de ønsker. Vi arbejder for at styrke virksomhedernes og ledernes omsorg for deres medarbejdere, så vi får et trygt og inkluderende arbejdsmarked. 


Det handler om trivsel – at alle mødes i øjenhøjde på deres arbejdsplads og har mulighed for at udtrykke sig fagligt uanset køn; og det handler om sundhed, fordi der er en skævhed i mænds og kvinders adgang til sundhedsydelser og til den vejledning, de får. I nogle socialgrupper er mænds sundhedstilstand langt ringere end kvindernes, og på nogle områder er kvinder mere udsatte end mænd – eksempelvis for at blive udsat for fysisk og psykisk vold.


Genderwise arbejder for at nedbryde kønsbarrierer og forældede stereotyper om køn. Det er usundt og kontraproduktivt for et samfund at behandle sine borgere forskelligt, og i Danmark har vi mange blinde vinkler, når vi kigger på ligestilling.


Ligestilling er selvfølgelig et etisk pejlemærke fremfor alt – men det kommer hele samfundet til gode gennem øget trivsel og innovationskraft.


Anstændige jobs betyder jobs til en ordentlig løn. I Danmark halter de kvindedominerede fag stadig bagud lønmæssigt i forhold til de mandsdominerede. Det er gamle strukturer, der stadig gør sig gældende, og når det er svært for os at rette op på skævhederne, skyldes det blandt andet, at vi stadig i dag, fra vi er helt unge, socialiseres til en accept af, at bestemte fag er mindre værd end andre. Genderwise arbejder for, at vi får øje på og lærer at bryde denne negative spiral.

Økonomisk vækst fordrer nemlig lige præcis, at virksomhederne har en rig og alsidig talentmasse at rekruttere fra, og når de får mulighed for at rekruttere blandt alle talenter, og ikke kun dem af et bestemt køn, øges vækstpotentialet.


Innovation kræver adgang til så stærk og alsidig en talentmasse som muligt. Genderwise hjælper virksomheder og uddannelsesinstitutioner med at blive attraktive for alle uanset køn, så de får et langt bredere – i nogle tilfælde dobbelt så stort – rekrutteringsgrundlag.


Ligestilling mellem kønnene trækker andre former for ligestilling med sig. Indsatsen for ligestilling mellem mænd og kvinder fordrer nemlig blandt andet afskaffelsen af klassiske stereotyper – eksempelvis lederen som en hvid mand omkring de 50 fra bestemt socialt segment.

Fortoner det billede sig, kan det erstattes af både kvinder og af mænd med en anden social, etnisk og seksuel orientering end stereotypen.


I Danmark er vi heldige, at vi er et land i fred. Fred betyder imidlertid også fred imellem mennesker privat, og her er stadig en uheldig tendens til, at ikke mindst ufred i hjemmet kan føre til både fysisk og psykisk vold. En phd-afhandling (Drab i Danmark 1992-2016) viste i 2020, at over halvdelen af de dræbte kvinder i perioden var blevet slået ihjel af deres partner.


Forældede normer og forventninger til hvert køn bærer ved til denne kedelige statistik, og en tendens i samfundet – også på institutionelt niveau – til at betragte partnerdrab som 'familietragedie' i stedet for at se det som et samfundsanliggende på linje med andre drab peger på, at der stadig er et stykke vej at gå, inden vi lever fuldt ud op til verdensmålet.


Genderwise er en netværksvirksomhed, som tror på, at vi ved at dele vores viden på tværs af grænser og barrierer kan skabe udvikling og vækst.

Vi rækker gerne ud til partnere i den tredje verden for at skabe fælles projekter, der kan styrke udviklingen mod ligestilling og vækst lokalt.


Women make great leaders because we show empathy and speak up for the most vulnerable people. Women are decisive … and women can be more willing to find a compromise.

Kristalina Georgieva, IMF